Ponuka našich služieb

 • Projektová činnosť so zameraním na posudzovanie a kontrolu projektovej a technickej dokumentácie zhotoviteľov stavby, vrátane dokumentácie pre banské práce a činnosti vykonávané banským spôsobom.

 

 • Stavebný dozor s odborným zameraním na:
  - Pozemné stavby
  - Dopravné stavby
  - Mosty a tunely
  - Vodohospodárske stavby
  - Potrubné, energetické a iné líniové stavby

 

 • Konzultačná a poradenská činnosť pri posudzovaní dokumentácie a zmluvných podmienok pre výberové konanie zhotoviteľa stavby, odborná pomoc pri výbere zhotoviteľa stavby, posúdenie bonity účastníkov výberového konania.

 

 • Analýza rizík

 

 • Inžinierska činnosť pri príprave a realizácii stavebných projektov.

 

 • Controlling - investičný, nákladový, projektový - v celom procese riadenia stavebných projektov.

 

 • Inžinierskogeologický prieskum geotechnický prieskum, geotechnický monitoring.

 

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie hodnotenie vplyvov na vybrané zložky životného prostredia a environmentálny dozor počas realizácie projektov, kvalita ovzdušia, emisie skleníkových plynov, biodiverzita.

 

 • Technické a ekonomické poradenstvo pri spracovávaní podmienok výberových konaní, ponúk do verejného obstarávania, hodnotenie opodstatnenosti nárokov zhotoviteľa stavby pre naviac práce resp. zmenu lehoty výstavby, súčinnosť pri urovnávaní sporov.

 

 • Technická pomoc pri vykonávaní záručných prehliadok stavebného diela, kontrola odstraňovania identifikovaných vád a nedrobkov, kontrola poskytovania záručného servisu.

 

 • Manažment projektov v zmysle podmienok čerpania finančných prostriedkov z fondov EU pre jednotlivé operačné programy, všeobecných zmluvných podmienok FIDIC, osobitných zmluvných podmienok objednávateľa resp. financujúcich inštitúcií. Technická asistencia pri administratívnych úkonoch súvisiacich s manažovaním zmluvy.

 

Go to top