Tím expertov ORGWARE je zložený z autorizovaných inžinierov a expertov pre:

 

 • Pozemné stavby
 • Dopravné stavby
 • Mosty a tunely
 • Vodohospodárske stavby
 • Potrubné, energetické a iné líniové stavby
 • Životné prostredie
 • Prevádzku a údržbu dopravných stavieb
 • Sme držiteľmi geologického oprávnenia 1045 MŽP SR

Zabezpečujeme nasledovné činnosti: 

 

 • Činnosť organizačných a technických poradcov
 • Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby-dopravné stavby, vodohospodárske stavby,
  potrubné, energetické a iné líniové stavby
 • Výkon činnosti stavebného dozoru
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Projektovanie a realizácia interiérov
 • Inžinierskogeologický prieskum
 • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
 • Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
 • Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • Činnosť vykonávaná banským spôsobom
 • Organizovanie odborných seminárov, konferencií a sympózií

Go to top