Poradenská činnosť

Audity tvorby cien prác a výkonov

  • Vyraďovanie  jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice JE A-1 - I. etapa, 2000
  • Postupná rekonštrukcia JE V-1 Jaslovské Bohunice, 2001
  • Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného paliva SE-VYZ“ Jaslovské Bohunice, 2000

 

Technicko-kvalitatívne podmienky 

  • Geotechnický monitoring pre tunely a prieskumné štôlne, 2009
  • Geotechnický monitoring  pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2009

 

Štúdie realizovateľnosti

  • Hĺbenie jám v obťažných geologických podmienkach
  • Projektové riešenie možnosti delenia výstavby objektov PVE Ipeľ na etapy
  • Vývoj hlbinného úložiska vyhoreného jadrového odpadu
  • Technicko-ekonomická štúdia spoplatnenia tunela Branisko a cestnej siete v SR, 2004

 

Go to top