Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice - PPP projekt

 

Etapa výstavby: 2016 - 2020 

Výkon činností odbornej pomoci pre koncesionára v oblasti geológie a geotechniky,  kvality, environmentálych záležitostí a  ochrany zdravia pri práci v súlade s medzinárodnými zvyklosťami v podmienkach Koncesnej zmluvy a v súlade so zmluvnými podmienkami Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

V rámci projektu verejno – súkromného partnerstva Diaľnice D4 (Kategória cesty: D 33,5/120 a D 26,5/120) a Rýchlostnej cesty R7 (Kategória cesty R7: R 31,5/120 a R24,5/120) sa realizuje časť nultého obchvatu Bratislavy, a to v úsekoch diaľnice D4  Jarovce - Ivanka sever a Ivanka sever – Rača. Projektové úseky diaľnice D4 sú súčasťou doplnkovej siete transeurópskych koridorov TEN-T. Súčasťou projektu D4, R7 je takisto vybudovanie časti rýchlostnej komunikácie R7 v rámci úsekov Bratislava Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice. Celková dĺžka trasy predstavuje 59,113 km (vrátane 12 mimoúrovňových križovatiek) a je realizovaná v rámci 7 samostatných stavieb:

 

 • Diaľnica D4 Jarovce – Ivanka sever
 • Diaľnica D4 Ivanka sever – Rača
 • Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz – Ketelec
 • Rýchlostná cesta R7 Ketelec – Dunajská Lužná
 • Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
 • Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
 • Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave

 

Účastníci koncesie:

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Koncesionár: Zero Bypass Limited; organizačná zložka
Zhotoviteľ stavby: D4R7 Construction, s.r.o.
 

 

Výmena osových dosiek vzletovo – pristávacej dráhy VPD 13-31

 

Lehota výstavby: 05/2016 - 07/2016

 

Výkon činností stavebného dozoru v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a v zmysle špecifických technických a kvalitatívnych podmienok Objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Predmetom projektu bola rekonštrukcia vzletovo – pristávacej dráhy 13-31 (SO 101-00) na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave vrátane SO 601-00 – Svetelné systémy VPD.

Rekonštrukcia VPD 13-31 bola zrealizovaná na dĺžke 605,7 m. Vykonala sa výmena CB krytu na doskách s označením 193 až 291 pásov D a E, celkového počtu 198 dosiek na ploche 9 086 m2. V rámci SO 601-00 sa zrealizovalo osadenie návestidiel, káblové rozvody, osadenie a pripojenie ZKP, úprava diaľkového ovládania, demontáž návestidiel a ZKP, silové napojenie ZKP z NN rozvádzačov. Trasy pre uloženie káblov, kábelovody so šachtičkami a káblovými komorami boli realizované v rámci objektu SO 101-01.

 

Objednávateľ: Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Zhotoviteľ stavby: Doprastav a.s. ; Závod Bratislava
 

 

Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat - PPP projekt

 

Etapa výstavby: 2009 - 2012 

Výkon činnosti nezávislého dozoru v súlade s medzinárodnými zvyklosťami Koncesnej zmluvy (DBFO)
a v súlade so zmluvnými podmienkami Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Projekt rieši 4 samostatné stavby rýchlostnej cesty kategórie R 22,5/120 s celkovou dĺžkou 51,6 km a celkovým počtom viac ako 845 stavebných objektov:

 • 79 mostov v celkovej dĺžke 7 km,
 • 10 mimoúrovňových križovatiek,
 • viac ako 450 objektov preložiek sietí - vyvolaných úprav,
 • zemné práce v objeme  takmer 5 miliónov m3,
 • 1 100 000 m2  vozovky,  
 • 127 km zvodidiel,
 • 32 km protihlukových stien.

 

1. etapa prevádzky: 2011 - 2015 

V etape prevádzky je činnosť zameraná na monitorovanie činnosti koncesionára resp. jeho subdodávateľa pri poskytovaní služieb pre správu a údržbu rýchlostnej cesty R1 s cieľom overovania vzniknutých situácií a následnej verifikácii vstupných údajov pre výpočet ceny za dostupnosť jednotlivých úsekov.

Účastníci koncesie:

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Koncesionár: GRANVIA, a.s.
Zhotoviteľ stavby: Granvia Construction, s.r.o.
Prevádzkovateľ: Granvia Operation, a.s
Objednávateľ služby: ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko
Cena stavebných prác: 886 919 145,00 EUR bez DPH

 

 

 

 

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Výstavba novej rýchlostnej cesty v celkovej dĺžke 10,765 km, kategórie R  24,5/120 (100) s objektami:

 • 103 stavebných objektov 
 • 13  mostov (najdlhší most 201 m)
 • 1 mimoúrovňová križovatka
 • 1 160 m protihlukových stien

 

Účastníci výstavby:

Verejný obstarávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ stavby: Inžinierske stavby, a.s. Košice
Objednávateľ služby: ARCADIS CZ a.s. Organizačná zložka Slovensko
Cena stavebných prác: 88 181 209,82 EUR bez DPH
Lehota výstavby: 2014 – 2016

 

Projekt EÚ  „READY“

 

Program INTERREG IIIB (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Rumunsko, Taliansko)  zameranie:

Revitalizácia  banských regiónov Hornej Nitry a Veľkého Krtíša, 2003 - 2006   

 

Projekt EÚ  „REVITAMIN“

 

Program INTERREG IIIB (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko) zameranie:

Revitalizácia území postihnutých dlhodobou banskou činnosťou, 2003 - 2006

 

Go to top